Doprava přes E-shop zdarma

Platit můžete i při převzetí objednávky

Nábytek skladem u Vás obvykle do 24h

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě na této doméně.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je
Marek Kotouč-Truhlářství Kotouč

Ul.29.dubna 258/31

Ostrava-Výškovice

700 30

IČO:46548408

Provozovna:

Truhlářství Kotouč

Paskovská 817/341,
Ostrava - Hrabová
720 00
IČO: 46548408
a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Reklamace a vrácení zboží

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla faktury, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující poštovné) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Kupující nemůže uplatnit právo odstoupení od smlouvy, pokud je přijaté zboží již poškozeno, rozbaleno nebo použito.

1. Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.

Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

Kupující je povinen uvést:

2. Povinnosti prodávajícího

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 5-ti pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou či telefonicky, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

3. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech

poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí)

zboží bylo poškozeno živly nebo nesprávným skladování nebo používáním.

Bezpečnost

Při nakládání s osobními daty se prodejce zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka třetí straně, prodejce se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.

Nákupní řád

1. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu kupujícího.

Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

2. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu včetně dopravy. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Změna ceny je možná pouze po vzájemné dohodě.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající se vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

Platební brána ComGate

© 2024 MARF reklamní agentura